دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

مصرف حشیش و الکل، هیجان ها و تکانشی بودن در بیماران سرپایی روانپزشکی

مصرف حشیش و نوشابه های الکلی شایع ترین موارد خلاف قانون در سرتاسر جهان است. در این بررسی اثرات مصرف حشیش و الکل بر تغییرات درون فردی در زمینه تکانشی بودن، کینه ورزی و تاثیرات مثبت آن در لحظه مصرف و اثرات روزانه آن در زندگی روزانه، ارزیابی شده است.

در این پژوهش 93 بیمار بزرگسال سرپایی روانپزشکی ( 85% زنان ) با میانگین سنی 30/9 سال که دچار اختلال افسردگی همراه با اختلال شخصیتی مرزی بودند شرکت نمودند. 3 نفر از آنها تنها مصرف حشیش را گزارش کردند، 58 نفر مصرف الکل و 32 نفر مصرف هر دو را. این افراد مصرف دست کم یک بار مواد یاد شده را در زمان اجرای پژوهش تجربه کرده بودند.

یافته های پژوهش نشان داد که مصرف حشیش با افزایش احساس تکانشی بودن و افزایش کینه ورزی و پرخاشگری ارتباط دارد. مصرف الکل با افزایش احساسات مربوط به تکانشی بودن در لحظه مصرف و افزایش تاثیر مثبت در لحظه مصرف همراه بوده است.

نتیجه: مصرف حشیش و الکل با هم با افزایش تکانشی عمل کردن، مصرف حشیش به تنهایی با کینه ورزی و خشونت در زندگی روزانه و برخی تاثیرات مثبت در

لحظه مصرف همراه است. این واکنش ها، فرایندهای جداگانه ای هستند که در دوره های زمانی مختلف به صورت های متفاوتی بروز می کنند.

منبع:
Trull, T. J., Wycoff, A. M., et al. ( 2016 ). Cannabis and Alcohol use, affect and impulsivity in psychiatric outpatients. Addiction, June 8, 10-1111...