دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی مقیاس اختلال آسیب به خود غیر کشنده.


رفتار های خودزنی غیر کشنده و آسیب زننده به خود ( non-suicidal self-injury ) بسیار شایع است و با آسیب وارد کردن به بافت های بدن، تنش های هیجانی و اختلال های روانپزشکی ارتباط دارد و در بسیاری از متون مربوط به اختلال شخصیتی مرزی و اقدام به خودکشی به آن پرداخته شده است. بررسی ها نشان داده اند که خود زنی غیر کشنده ساختاری جدا از اقدام به خودکشی داشته است و بایستس به عنوان مقوله تشخیصی مستقلی در نظر گرفته شود.

در این بررسی ویژگی های "پرسش نامه خودگزارشی ارزیابی اختلال خود زنی غیر کشنده ( non-suicidal self-injury disorder ) " که برای ارزیابی معیارهای مورد نظر برای اختلال خود زنی غیر کشنده
ساخته شده است، سنجیده شد.
برای گردآوری داده ها، گروهی از دانشجویان دوره کارشناسی دو دانشگاه بزرگ عمومی به مقیاس خود زنی غیر کشنده ( Non-suicidal Self-injury Disorder Scale )در کنار سایر پرسش نامه های مربوط به ویژگی های خود زنی غیر کشنده و آسیب شناسی روانی پاسخ دادند.

یافته ها نشان دادند که 54/55% دانشجویان مورد بررسی که سابقه خود زنی غیر کشنده داشتند، معیارهای تشخیصی برپایه معیار A ( فراوانی شمار خود زنی غیر کشنده ) و معیارهای E ( تنش و آسیب مربوط به خود زنی غیر کشنده ) را برای تشخیص اختلال خود زنی غیر کشنده داشتند.

یافته های این بررسی همگام با یافته های بررسی های انجام شده در این زمینه نشان داد که بیشتر شرکت کنندگان در این بررسی احساسات یا تفکر منفی نسبت به اختلال خود زنی غیر کشنده داشته اند. آزمودنی هایی که معیار های تشخیصی اختلال خود زنی غیر کشنده را داشتند، افسردگی و اضطراب شدیدتری را نسبت به کسانی که سابقه خود زنی غیر کشنده داشتند ، اما تشخیص اختلال خود زنی غیر کشنده را نداشتند، گزارش نمودند.

این یافته ها نشان دهنده قابل اعتماد بودن، اعتبار و روایی پذیرفتنی مقیاس خودگزارشی علامت های اختلال خود زنی غیر کشنده است.

منبع:
Elizabeth Victor, S. Davis, T. , et al. ( 2016 ). Descriptive characteristics and initial psychometric properties of the non-suicidal self-injury disorder scale.
Archive of Suicide Research, June 7.