دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

همبودی اختلال دوقطبی با اختلال شخصیتی مرزی: میزان شیوع، نظریه های تبینی و تاثیر بالینی آنها

ارتباط میان اختلال دوقطبی و اختلال شخصیتی مرزی در نوشته های پژوهشی مربوط به بهداشت روانی از موضوع های بحث برانگیز بوده و در باره همبودی میان آن دو در سطح گسترده ای بررسی شده است. ؛ اما بازبینی جامع و گسترده ای در این زمینه در ادبیات پژوهشی دیده نمی شود.

در این بررسی شواهد تجربی به دست آمده در زمینه همبودی میان اختلال دوقطبی و اختلال شخصیتی مرزی بر پایه داده های په دست آمده در باره میزان شیوع ، نظریه های تبینی برای همبودی آنها و تاثیر بالینی هریک بر دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
با اجرای یک پژوهش جامع در پایگاه های اطلاع رسانی ( مانند PsychInfo, PebMed ) ، مقاله های منتشر شده در فاصله سالهای 1985 تا 2015 شناسایی و بررسی شدند.

نتایج نشان داد که بیش از یک پنجم مقاله های بازبینی شده در باره همبودی میان دو اختلال دوقطبی و اختلال شخصیتی مرزی بوده است. شواهد تجربی به دست آمده از عوامل زیر بنایی رایج جداشدند. به نظر می رسد که اختلال شخصیتی مرزی یک عامل خطر برای اختلال دوقطبی به شمار می آمده است.
داده های گردآوری شده نشان داده اند که تاثیر منفی اختلال شخصیتی مرزی بر اختلال دوقطبی ( برای نمونه خودکشی، دوره های خلقی بدتر ) بدتر بوده است تا تاثیر اختلال دوقطبی بر اختلال شخصیتی مرزی.
نتیجه:
با توجه به میزان شیوع بالای همبودی دو اختلال دوقطبی و اختلال شخصیتی مرزی و تاثیرات منفی اختلال شخصیتی مرزی بر بیماران دچار اختلال دوقطبی، بررسی های بیشتری برای روشن شدن عوامل مربوط به همبودی این دو اختلال مورد نیاز است. این اطلاعات برای گسترش و گزینش روش های درمانی مناسب برای بیماران دچار این دو اختلال، بهبودی دوره بیماری، پیشگیری از افزایش خطر خودکشی که در میان این افراد شایع است، به کار برده می شود.

منبع:
Frias, A., Baltazar, I. et al. ( 2016). Comorbidity between bipolar disorder and borderline personality disorder prevalence, explanatory theories and clinical impact. Journal of Affective Disorders, May 30, 202: 210-219.