دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

بیماران دچار اختلال اسکیزوفرنیا استعداد کمتری برای تفسیر رفتار افراد مجازی دارند

بررسی ها نشان داده اند که به سوگیری های شناختی و عصب - شناختی افراد دچار اسکیزوفرنیا آسیب وارد می شود. این آسیب ها ممکن است نارسایی ها و کاستی هایی را در بازشناسی نیت و قصد درونی افرادی که می خواهند به آنها کمک کنند، در پی داشته باشد.

برای بررسی دریافت و برداشت بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا از نیت درونی کمک دیگران، در یک بررسی به کمک کارت های ویژه ای ( با موضوع شناخت کمک مجازی ) در ارتباط با فرد مجازی ، از آنان خواستند که به پرسش هایی در مراحل مختلف آزمون پاسخ دهند.. این پرسش ها هم بر جنبه همدردی و همدلی ( برای نمونه احساسات شرکت کننده ) و یا مواردی همچون جنبه های فنی آزمون تاکید داشتند. در این میان چگونگی احساس شرکت کنندگان ، همچنین ویژگی های شخصیتی و نگرش آنان در زمینه کمک فرد مجازی ارزیابی شد. کوشش شده است میزان اعتماد شرکت کنندگان در این پژوهش به فرد مجازی سنجیده شود.

در این بررسی 20 فرد دچار اسکیزوفرنیا و 20 فرد سالم به عنوان گروه گواه (کنترل) ، شرکت نمودند. نظر سنجی گروه گواه نشان داد که پرسش های همدلانه را به عنوان کوشش در زمینه همیاری تفسیر کردند و آن را با اختصاص پاداش های مالی رتبه بندی کردند. شرکت کنندگان گروه دجار بیماری اسکیزوفرنیا، به تفاوت های میان دو فرد مجازی کمتر توجه داشتند.
بر پایه فرضیه ها، افراد دچار اسکیزوفرنیا، بیشتر به این موضوع توجه داشتند که مورد توجه و مرکز توجه دیگران هستند، اما ممکن است نتوانند نیت خیرخواهانه آنان را دریابند و رفتاری مناسب آن را داشته باشند.

منبع:
Berrada_Baby, Z., Oker, A., et al. ( 2016 ). Patients with schizophrenia are less prone to interpret virtual others. empathetic questionning as helpful.
Psychiatry Research May 20, 247: 67-74.