دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

بررسی میزان آگاهی مردم هنگ کنگ در باره شناخت بیماری های روانی

هدف این پژوهش بررسی میزان توانایی مردم هنگ کنگ برای شناسایی 13 اختلال روان شناختی و مطالعه اینکه آیا امکان وجود ارتباط میان آگاهی از اختلال های روانی و گرایش آنها به توضیح و تشریح علامت های اختلال های روانی در عبارت ها و واژ ههی بدنی هستند یا خیر؟

در این پژوهش 299 نفر شرکت کردند و صحنه هایی از اجرای نمایشی افراد دچار اختلال پس از حادثه استرسی، افسردگی، اختلال وسواسی- اجباری، اختلال شخصیتی وابسته، اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال، اختلال اضطراب فراگیر، هراس مرضی از فضاهای باز، اختلال دوقطبی، هراس اجتماعی، اختلال وحشت زدگی، اختلال شخصیتی خودشیفته، اسکیزوفرنیا و اختلال شخصیتی ضداچتماعی به نمایش در می آمد و شرکت کنندگان می بایست تشخیص دهند که چه اختلالی نمایش داده می شود.

نتایج نشان داد که به طور کلی ، اختلال وسواسی - اجباری بهتر از سایر اختلال ها شناخته شد و اختلال های شخصیتی بدترین میزان را از نطر شناسایی داشتند.
همبستگی منعی داری میان میزان آگاهی در زمینه بهداشت روانی شرکت کنندگان و میزان ارائه تبین های بدنی آنان به دست آمد تا تبین های روانشناختی برخی اختلال های روانی بهتر شناخته شده ( مانند اختلال وسواسی-اجباری ( 41% ) و افسردگی ( 36/3 % ). به هر روی بیشتر اختلال ها به صورت ضعیف شناسایی شدند و تنها 15% سایر اختلال ها به درستی شناسایی شدند. میزان شناخت افراد شرکت کننده در این بررسی از بیش از نیمی از اختلال ها تنها 5% بود. تنها در 5% موارد در زمینه نیمی از اختلال ها ی معرفی شده پاسخ درست دادند. هم سو با بسیاری از بررسی های انجام شده در این زمینه ، این بررسی نشان داد که شرکت کنندگان آسیایی ، در زمینه شناخت عادت های اختلال های روانشناختی سواد و آگاهی کمی داشته اند و شاید بتوان علت این وضعیت را این واقعیت است که هنوز بیماری های روانشناختی در روانپزشکی با گونه ای تابو یا " کلام مگو " همراه است ( گونه ای تابو به شمار می روند. )

منبع:
Lui, C., Wong, C., et al. ( 2016 ). Mental Health litracy in Hong Kong. International Social Psychiatry, June 3.