دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

بررسی عوامل پیش بینی کننده موارد جدید، پذیرش دوباره و عود بیماری های روانی محور یک


شناخت سبب شناسی و عوامل نگهدارنده اختلال های روانشناختی ،اصلی مهم در درمان بیماری های روانشناختی است. در این پژوهش عوامل پیش بینی کننده بروز موارد جدید، بهبودی و عود دوباره طیف گسترده ای از اختلال های روانی محور یک بررسی شدند.
در این بررسی 1394 زن جوان آلمانی به پرسش نامه های مربوط به عوامل روانشناختی ( بهداشت روانی متبت خودبسندگی، رضایت از زندگی، نوروتیسیزم،
آسیب شناسی روانی و بدکاری کارکردی، رضایت از زندگی و ارزیابی کلی عملکرد، همچنین مصاحبه تشخیصی ساخت یافته که به تشخیص موارد جدید بیماری و تغییرات ( بهبودی، عود بیماری ) در زمینه اختلال های روانی انجام شد، پاسخ دادند.

عوامل پیش بینی کننده به کمک الگوهای رگرسیون لجستیک چند متغییری تحلیل شد. عوامل معنی داری برای بروز موارد جدید اختلال های روانی شامل عصبی بودن و کار کرد کلی به دست آمد. کاهش دوره اختلال های روانی به کمک بهداشت روانی مثبت، خودبسندگی و ارزیابی کلی کارکرد پیش بینی گردید.

نتایج گویای آن بود که ارتقاء بهداشت روانی به ویژه برای زنان با میزان عصبی بودن و پایین بودن میزان کارکردی که در معرض خطر دچارشدن به بیماری های روانی هستند، مهم است. درمان اختلال های روانی ممکن است از تقویت کردن بهداشت روانی و کارکرد مثبت، سود برند. این عوامل می توانند بهبودی را شتاب بیشتری دهند.
پیشگیری از عود می تواند از توجه به عصبی بودن و بدکاری نگرش ها برای کاهش دادن احتمال عود بیماری ها موارد جدید اختلال های روانی، در زنان جوان، نوروتیسیزم و کارکردکلی پایین پیش بینی می شود.
به نظر می رسد که نیاز به مداخله های پیشگیرانه برای نوروتیسیزم بالا و عملکرد پایین، وجود دارد.
بهبودی در زنان جوان با بهداشت روانی مثبت، پیش بینی می شود. دو عامل روانشناختی منفی می تواننند پیش بینی کننده عود بیماری در زنان جوان باشد: نوروتیسیزم بالا و گزارش زیاد بودن نگرش بدکاری.
روان درمانی ویژگی ها و رفتارهای بیماران نوروتیک ممکن است سودمند باشند. روش های مداخله ای ، همچنین بایستی بر تغییرات بدکاری نگرش متمرکز شوند.

منبع:

Lukat, J., Becker, E. S. et al. ( 2016 ). Predictors of incidence remmision and relapse of axis 1 mental disorders in young women. Clinical Psychology and Psychotherapy, June 3...