دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

نقش مسمومیت با سرب در اختلال بیش فعالی- کمبود توجه: یک بازبینی سیستماتیک

 

مقدمه: فزون کاری ( بیش فعالی ) کمبود توجه ( ADHD ) یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری در کودکان است، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. در این بررسی پژوهش های انجام شده در باره نقش افزایش میزان سرب در بدن کودکان دچار " ADHD" بازبینی شده است. در این بررسی تاکید بر روش شناسی به کاربرده شده در زمینه سنجش میزان سرب و تاثیرات شدید آن بر کودکان دچار "ADHD" بوده است.

شیوه گردآوری داده ها: جستجو در شش پایگاه اطلاع رسانی ( Pubmed, PsychInfo, Web of Science, SID, Iran Medex, Iran Doc ) مقاله های منتشر شده تا سال 2014 بازبینی شده است.

نتایج نشان دادند که میزان سرب خون کمتر از 10 µg/ dl در کودکان به دست کم به گونه ای از " ADHD" ( برای نمونه ترکیبی از بی توجهی- بیش فعالی - تکانشی ) مربوط دانسته شده است.
نتایج این پژوهش نشان داد که 16 بررسی بازبینی شده، ارتباط معنی داری بین میزان سرب خون و نوع ADHD را یاد آور شده اند.

بر پایه یافته های به دست آمده در این بررسی، حتی میزان سرب خون کمتر از 10 µg/ dl که در مراکز کنترل پیشگیری از بیماری ها، مشخص شده، می تواند بر کودکان دچار اختلال فزون کاری - کمبود توجه تاثیر بگذارد.

منبع:
Daneshparvar, M., Mostafavi, A., et. al. (2016). The role of lead exposure on Attention Deficit Hyperactivity Disorder in children: A systematic Review. Iran Journal of Psychiatry, 11, (1) , i 1-14.