دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

ارتباط میان نشانه های بی خوابی، استرس و راهبردهای سازگاری در آزمودنی های دچار فشار خون بالای عروقی

هدف این بررسی ارزیابی میزان استرس درک شده و راهبردهای سازگاری در افراد دچار فشار خون بالا بر پایه علایم بی خوابی موجود و بهره گیری از یک رشته متغییرهایی است که شامل ارزیابی علایم اضطراب و افسردگی است.

روش: روی هم رفته 371 بیمار دچار فشار خون بالا در نخستین دیدارشان از بخش سرپایی فشارخون، برای شرکت در پژوهش نام نویسی کردند. برای گردآوری داده ها، از مقیاس استرس دریافت شده ( Percieved Stress Scale ) ، شاخص شدت بی خوابی ( Insomnia Severity Index )، پرسش نامه افسردگی بک (Beck Depression Inventory )، مقیاس رتبه بندی اضطراب ( Self Rating Anxiety Scale ) و پرسش نامه ویژگی- حالت اضطراب ( State-Trait Anxiety Inventory ) بهره گرفته شد. بیماران دچار دیگر اختلال های خواب و داده های به دست آمده از پرسش نامه های تکمیل نشده ( n= 41 )، کنار گذاشته شدند.
نتایج : داده های به دست آمده از 330 بیمار دچار فشار خون بالا گردآوری شد. 51% آنان مرد بودند (با میانگین سنی57 ± 13 ). زنانی که علایم بی خوابی داشتند ( 70 نفر، 21% )، دارای سن و سال بالاتری بودند تا مردان دارای شرایط مشابه و نمرات آنها در مقیاس استرس دریافت شده ( PSS )، پرسش نامه افسردگی بک ( BDI ) و پرسش نامه ویژگی- حالت اضطراب ( STAI ) تفاوت معنی داری را از نظر آماری با کسانی که دچار علایم بی خوابی نبودند، نشان داد. تحلیل داده ها به کمک رگرسیون خطی نشان داد که علایم افسردگی و اضطراب پیش بینی کننده مستقل، نمره" PSS " بالا هستند. بیماران دچار علایم بی خوابی، نمره های پایین تری از زمینه راهبرد های سازگاری مانند بازسازی مثبت، حمایت هیجانی و افزایش نمره درسازماندهی بد رفتار داشتند> شدت بی خوابی و اضطراب ویژگی، پیش بینی کننده های مستقل راهبردهای سازگاری هیجانی کمتر بود.

نتیجه :
بیماران دچار فشار خون بالا و علامت های بی خوابی میزان بالاتری از فشار روانشناختی و میزان راهبردهای سازگاری موثر کمتری را نشان دادند تا کسانی که علامت های بی خوابی نداشتند. عوامل روانشناختی مانند علایم و ویژگی اضطراب و افسردگی، می توانند نقش تسهیل کننده در این ارتباط داشته باشند.

یافته های این پژوهش گویای آن بود که پیش گیری و درمان علایم بی خوابی و عوامل روانشناختی نزد کسانی که دچار فشار خون بالا هستند، نیازمند برخورداری از توجه بیشتری است.

منبع:
Palagini, L. Bruno, R. M., et al. ( 2016). Relationship between insomnia symptoms, percieved stress and coping strategies in subjects with arterial hypertension psychological factors may play a modulating role. Sleep Medicine, March, 19, 108- 115.