دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

نقش رسانه ها درارائه مراقبت های درمانی در خانه برای بیماران اسکیزوفرنیک

 

 

نظام مراقبت های بهداشت روانی در سوئد همانند بسیاری از کشورها بر کاهش نشانه های روانشناختی و پیشگیری از عود بیماری متمرکز گردیده است. افراد دچار بیماری اسکیزوفرنیا اغلب با مشکلات مهم بهداشتی رو به رو هستند و کاهش موارد بهزیستی در زندگی روزمره را تجربه می کنند. به گمان بسیاری از افراد جامعه بیماری روانی به عنوان ناهماهنگی در فعالیت مغزی و پیچیدگی ها و گرفتاری های مربوط به آن به شمار می رود. در این میان رسانه های همگانی و خبری منابع مهم اطلاع رسانی در زمینه اختلال های روانپزشکی شمرده می شوند و نقش مهمی در برداشت ها و از میان برداشتن " داغ ننگ " بیماری روانی در گروه های اجتماعی دارند.

از سوی دیگر تاثیر رسانه ها در بروز داغ ننگ ، می تواند بیماران دچار بیماری های روانشناخی را از دسترسی و دریافت خدمات و مراقبت های بهداشتی -درمانی مناسب بازدارد.

هدف این بررسی مقدماتی ، بازنگری تجربه های بیماران دچار اختلال های روانشناختی است که از مراقبت ها و خدمات حمایتی در زمینه دشواری های روزانه در خانه برخوردار شده اند.

یافته ها: در این بررسی سه موضوع مهم در ارائه مراقبت ها در خانه که دارای اهمیت به شمار می رود و به شکلی ناکافی به آنها توجه می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. آن سه موضوع عبارت اند از: 1- حمایت از نیازمندی های مربوط به رعایت اصول اساسی بهداشت در زندگی روزمره در خانه، 2- حمایت از شکل گرفتن و معنی دار کردن زندگی و 3- پشتیبانی از برآورده شدن نیاز افراد به یکی شدن با سایرین و برخوردار شدن از احترام دیگران.

نتیجه: یافته های این بررسی در تایید یافته ها و بررسی های پیشین هستند که شیوه ارائه مراقبت های بهداشتی کنونی در خانه، نیازهای اساسی و پایه ای افراد را برآورده نمی کند، و می تواند پیامدهای خطرناک و آسیب رسان برای افراد نیازمند این خدمات در پی داشته باشد.

بررسی های بیشتر در زمینه پیوند میان نگرش به بیماری های روانی در جامعه و اصول مالی و سیاسی مربوط به ارائه مراقبت های بهداشتی برای افراد دچار اسکیزوفرنیا در خانه مورد نیاز است. همچنین بررسی های بیشتر در زمینه نقش رسانه های همگانی در تدوین خط مشی های مربوط به ارتقاء بهداشت روان برای افرادی که تشخیص اسکیزوفرنیا گرفته اند، مورد نیاز است.

منبع:
Jormfeldf, H., Hallen, M. ( 2016). Experiences of housing support in everyday life for persons with schizophrenia and the role of media from a socital perspective. International Journal of Health Well-being. May 9, 11.