دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

اختلال های روانپزشکی و سابقه بزه در مردان زندانی در یونان

 

هدف این بررسی شناخت آسیب شناسی روانی در جمعیت زندانیان مرد یونان بوده است.
برای گردآوری اطلاعات از "مصاحبه روانپزشکی ساخت یافته ایوا "و پرسش نامه اختلال های شخصیتی بهره گرفته شد.

میزان شیوع شایع ترین اختلال های روانشناختی به صورت جداگانه در ارتباط با تاریخچه کیفری افراد تحلیلی شد.

یافته ها: رویهمرفته با 495 مرد زندانی مصاحبه شد. از این میان 223 نفر ( 45/06% ) تشخیص اختلال روانی داشتند. جرایم غیرخشن شایع ترین دلیل زندانی شدن آنان دانسته شده است( 40/7% ). یک سوم ( 30/3% ) نمونه مورد بررسی، به دلیل قاچاق مواد اعتیادآور، و 28% آنان به اتهام بزه های خشونت بار محکوم شده اند.

نتیجه: یافته های این بررسی نشان داد که میزان شیوع اختلال های روانپزشکی در میان زندانیان مرد زندان های یونان بالاتر از جمعیت عمومی است. اختلال های شخصیتی شایع ترین گونه اختلال روانپزشکی و تنها تشخیص روانپزشکی مربوط به بزه های خشونت آمیز، بوده است.

این نکات گویای آن است که بایستی بر سرند و غربالگری اختلال های روانپزشکی و نیاز به فراهم کردن تسهیلات روان درمانی در زندانه تاکید شود.

 


Alevizopoulos, G., Igoumenou, A. ( 2016 ). Psychiatric disorders and criminal history in male prisoners in Greece. International Journal of Law Psychiatry, May 7.