دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

توهم از دیدگاه روانشناسی و روانپزشکی

توهم به احساس صداها و یا دیگر اخساس ها گفته می شود که نمی توان برای آن محرک بیرونی یافت ؛ گرچه خود فرد آنها را واقعی می داند اما کسانی که در اطراف او زندگی می کنند چنین صداها و یا تجربه هایی را ندارند. توهم می تواند در زمینه هریک از حواس پنجگانه رخ دهد. توهم های شنوایی شایع ترین توهم ها در اسکیزوفرنیا هستند. توهم های بینایی نیز نسبتاً شایع اند.

بررسی ها نشان داده اند که توهم های شنوایی هنگامی رخ می دهند که خودگویی های درونی خود را به صورت نادرست تفسیر می کنند و ناشی از یک منبع بیرونی به شمار می آورند. توهم در بیماران دچار اسکیزوفرنیا، معمولاً برای فرد بیمار یا کسانی که آن را تجربه می کنند، دارای معنی و مفهوم ویژه ای است. بسیاری از اوقات کسانی که این صداها را می شنوند، آنها را متعلق به افرادی آشنا می دانند. شایع ترین صداها، صداهایی هستند که انتقاد می کنند، بددهنی می کنند و یا ناسزا می گویند. هنگامی که فرد تنها است، شنیدن توهم ها هم بیشتر می شود.

برخی افراد صداهای شنیده شده را دوستانه توصیف می کنند؛ اما بسیاری از آنها این صدا ها را جسورانه، بی ادبانه، انتقاد کننده و یا آزار دهنده می دانند.
این صدا ها ممکن است در باره افکار و رفتار افراد گفتگو کنند، رهنمودهایی بدهند و یا مستقیماً با افراد سخن بگویند. این صداها ممکن است از مکان های ویژه و یا منابع گوناگونی همچون تلویزیون بیایند.

 

بررسی های انجام شده به کمک ابزارهای اسکن مغزی در افراد دچار بیماری اسکیزوفرنیا تغییراتی را در منطقه سخن گویی مغز در هنگام تجربه توهم های شنوایی نشان داده اند. این بررسی ها نشان داده اند که تجربه شنیدن این صداها واقعی هستند و مانند آن است که مغز فکر ها و اندیشه فرد را به عنوان صدای شنیده شده تفسیر می کند