دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

پیام رسان های عصبی

 

پیام رسان های عصبی چیستند؟
پیام رسان های عصبی مسئول انتقال سیگنال های الکتریکی در سامانه عصبی از یک یاخته عصبی به یاخته دیگر هستند. پیام رسان های عصبی مولوکول های زیست-شیمیایی هستند که به جایگاه گیرنده ها می چسبند.
یک سیگنال الکتریکی که توسط یک یاخته عصبی دریافت می شود، می تواند به یاخته دیگری منتقل شود و یا متوقف گردد. روندی که در آن یاخته ای که پیام رسان عصبی را رها کرده است، می تواند پاره ای از مولوکول های باقی مانده در فضای سیناپسی ( شکاف موجود میان یک دندریت یاخته عصبی و آکسون یاخته دیگر ) را بازجذب کند.

دانشمندان انواع گوناگونی از پیام رسانهای عصبی را شناسایی کرده اند. در اینجا به چند پیام رسان عصبی که در شکل گیری و بروز افسردگی دارای اهمیت شناخته شده، توصیف گردیده است:

استیل کولین
این ماده حافظه را افزایش می دهد و در یادگیری و یادآوری نقش دارد.

سروتونین
به تنظیم خواب، خلق و اشتها کمک می کند و از درد، بازداری می کند.
پژوهش ها تایید کرده اند که در مغز برخی افراد افسرده، انتقال سروتونین کاهش یافته است. کم شدن تولید سروتونین با خطر بالای خودکشی پیوند دارد.

نوراپی نفرین
عروق خونی را تنگ می کند، فشار خون را بالا می برد، ممکن است نگرانی و اضطراب را برانگیزد و به نظر می رسد که در بروز گونه های معینی از افسردگی و در تعیین انگیزش و پاداش دخالت دارد.

دوپامین
به نظر می رسد که این ماده در زمینه حرکت و جنبش نقش اساسی دارد و برای برانگیزش موتر است. همچنین تعیین چگونگی دریافت واقعیت های درونی و بیرونی را برعهده دارد.
اشکال در انتقال دوپامین با روان پریشی ( شکلی تفکر تحریف شده که با ویژگی هایی همچون توهم یا هذیان همراه است ) ارتباط دارد.
این پیام رسان عصبی همچنین در سامانه پاداش دهی مغز درگیر است. از این رو این باور که در سوء مصرف مواد نقش داشته باشد، وجود دارد.

گلوتامیت ( Glutamate)
گلوتامیت یک ملوکول کوچک و ریز است که به عنوان برانگیزاننده پیام رسان های عصبی نقش دارد و در بیماری اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی دخالت می کند.
کربنات لیتیوم به عنوان یک تثبیت کننده خلق شناخته شده و برای درمان اختلال دوقطبی به کار برده می شود. این ماده از وارد شدن آسیب به یاخته های عصبی در مغز موثر شناخته شده است.

گاما آمینو بوتریک اسید ( Gama-aminobutric Acid )
یک آمینو اسید است که پژوهشگران باور دارند که به عنوان یک پیام رسان عصبی بازدارنده عمل می کند. به نظر می رسد که این ماده در سرکوب کردن اضطراب نقش داشته باشد.