اجرا و نمره گذاری تست اضطراب بک (Beck)

پرسش نامه اضطراب بک

تنش های روانشناختی به خودی خود نه بد هستند و نه خوب. بلکه واکنش طبیعی بدن در برابر کشمکش ها، بگو-مگو ها، درگیری ها و برانگیختگی ها هستند. هنگامی که این فشارها در دراز مدت تجربه می شوند، پیوسته تکرار می گردند و شدت آنها افزایش می یابد، می توانند مشکل آفرین و ناتوان کننده باشند.از آنجا که سنجش نشانه های اضطراب می تواند نقش مهمی در تشخیص و درمان مشکلات روان شناختی داشته باشد، بهره گیری از ابزاری که بتواند میزان و چگونگی دریافت اضطراب را نشان دهد، دارای اهمیت به شمار می رود.

پرسش نامه اضطراب بک در این راستا و با هدف اندازه گیری و سنجش میزان اضطراب در گروه سنی نوجوان و بزرگسال ساخته شده؛ ابزاری خودگزارشی و دارای 21 گویه است. در برابر هر گویه چهار گزینه : اصلاً ( به این معنی که هیچ گونه ناراحتی پدید نیاورده است )، خفیف ( زیاد ناراحتم نکرده است )، متوسط ( خیلی ناخوشایند بود، اما توانستم در برابر آن بردبار باشم )، شدید ( نمی توانستم آن را تحمل کنم ) دیده می شود. با خواندن گویه ها نشان دهید که در هفته گذشته تا چه اندازه از آن علامت ها در رنج بوده اید و تا چه اندازه برای شما مشکل پدید آورده اند. برای هر ماده تنها یک گزینه را انتخاب کنید.

این پرسش نامه دارای روایی بالا بوده، ضریب همسانی درونی آن (ضریب آلفا ) 0.92 و پایایی آن به روش بازآزمایی با یک هفته فاصله 0.75 گزارش شده است ( فتحی آشتیانی، 1388).

ثبت نام در آزمون

اجرای آزمون : رایگان
هزینه تفسیر آزمون : رایگان