اجرا و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO PI-R)

فرم بلند 240 سئوالی
تست شخصیتی نئو (NEO)، پنج عامل اصلی شخصیت ( روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و با وجدان بودن ) و در هر عامل، شش ویژگی فرعی شکل دهنده آنها را می سنجد. این پرسش نامه دارای 240 ماده یا پرسش است که به کمک آنها می توان به ارزیابی جامعی از چگونگی شخصیت بزرگسالان ( افراد بالاتر از 17 سال )پرداخت. هر ماده یا پرسش با پنج گزینه 1- کاملا مخالفم، 2- مخالفم، 3- نظری ندارم، 4- موافقم و 5- کاملا موافقم پاسخ داده می شوند.

این پرسش نامه برای بررسی وضعیت شخصیتی افراد بهنجار کاربرد دارد. گفتنی است که این آزمون ویژگی های شخصیتی بهنجار را در توزیع طبیعی اندازه می گیرد. بیشتر افراد نمره هایی در اندازه متوسط می گیرند و شمار کمی از افراد نمراتی در دو انتهای طیف ( نمره های خیلی بالا یا خیلی پایین )به دست می آورند. نمره های به دست آمده در هر مقیاس با مفاهیم بالا و پایین بیان می شوند. ویژگی های شخصیتی نسبت به سایر افراد سنجیده می شوند تا نسبت به ویژگی های خود فرد.

نتایج به دست آمده از آزمون که به صورت نیمرخ یا گزارش تفسیری ارائه می شوند، در پنج سطح: خیلی پایین، پایین، متوسط، بالا و خیلی بالا خلاصه می شوند.

با تبین وضعیت فرد در هریک از عوامل پنج گانه، می توان به شرح گسترده ای از شرایط هیجانی، اجتماعی، تجربی، نگرشی و انگیزشی وی دست یافت.

فرم کوتاه تر این پرسش نامه (نئو 60 ماده ای) نیر تهیه شده که برای ارزیابی سریع و بررسی های پژوهشی کاربرد دارد.

همانند سایر آزمون های روانشناختی، نتیجه گیری و استنباط نهایی از نیمرخ، جدول و نتایج به دست آمده از این آزمون به کمک روانشناس بالینی آموزش دیده و در کنار بررسی سایر ویژگی های روانشناختی افراد ممکن می گردد. از این رو باید از برداشت شتابزده و غیر حرفه ای از یافته های ارائه شده پرهیز شود.

نمونه تست اجرا شده

ثبت نام در آزمون

هزینه تفسیر + رسم نمودار : 9500 تومان
هزینه رسم نمودار : 6500 تومان

پرداخت به صورت آنلاین و درگاه اینترنتی ایمن و با کلیه کارتهای بانکی و دریافت آنی تفسیر