اجرا و تفسیر تست شخصیت نئو (NEO FFI)

فرم کوتاه 60 سئوالی
یکی از ابزارهایی که در زمینه بررسی ویژگی های شخصیتی افراد بهنجار و عادی جامعه کاربرد بسیاری داشته است آزمون نئو (NEO) بوده است. مهمترین کاربرد فرم کوتاه تست نئو در بررسی های پژوهشی و یا موارد استخدامی به منظور مقایسه افراد از نظر ویژگی های شخصیتی است. گفتنی است که هر اندازه نمره فرد در هر مقیاس بالاتر باشد، نشانه پر رنگ تر بودن آن ویژگی است.

جهت بررسی دقیقتر ویژگی های شخصیتی فرد، اجرای تست نئو فرم بلند 240 سئوالی پیشنهاد می شود.

فرم کوتاه تست NEO برای ارزیابی سریع پنج بعد بزرگ شخصیتی شامل موارد زیر به کار برده می شود و دارای 60 ماده است.
  • هیجانی بودن در برابر ثبات هیجانی
  • برون گرایی در برابر درونگرایی
  • وجدانی بودن در برابر آسان گیر بودن
  • همساز بودن در برابر مخالفت جویی
  • باز بودن در برابر تجربه های نو در برابر بسته بودن در رویارویی با رویدادهای تازه
نمونه تست اجرا شده

ثبت نام در آزمون

هزینه تفسیر آزمون : 5000 تومان

پرداخت به صورت آنلاین و درگاه اینترنتی ایمن و با کلیه کارتهای بانکی و دریافت آنی تفسیر