دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

تاثیر کاهش فعالیت های بدنی بر وضعیت روانشناختی دانش آموزان در دوره کرونا

نوجوانی دوره ای از زندگی است که با افزایش حساسیت به محرک های اجتماعی و افزایش نیاز به تعامل با همسالان مشخص می شود. فاصله گذاری های اجتماعی که در سطح جهانی برای مهار شیوع COVID-19 اعمال می شود، به طور بنیادی فرصت های نوجوانان را برای برقراری ارتباط اجتماعی رو در رو با همسالان بیرون از خانه کاهش می دهد. بررسی ها نشان داده اند که چگونه محرومیت اجتماعی در نوجوانی می تواند پیامد های گسترده ای داشته باشد. پژهش های انسانی اهمیت پذیرش همسالان و تأثیر همسالان را در دوره نوجوانی نشان داده است.

بررسی های انجام شده بر روی حیوانات نشان داده اند که محرومیت و انزوای اجتماعی در دوران نوجوانی در مقایسه با سایر مراحل زندگی تأثیرات منحصر به فردی بر مغز و رفتار دارد. با این حال، به دلیل دسترسی گسترده به فضای مجازی، رسانه های اجتماعی و اشکال گوناگون دیجیتال، تعامل اجتماعی کاهش نیافته و ممکن است پیامدهای تاثیر کاهش ارتباط رو در رو در نوجوانان را کمتر کند.

از سوی دیگر محدودیت های اعمال شده توسط دولت در بسیاری از کشورها به دلیل پیشگیری و کنترل بیماری همه گیر کرونا، سبب تعطیل شدن بسیاری از سازمان ها و آموزشگاه ها گردیده است که کودکان و نوجوانان در آنها به آموزش و پرورش می پردازند. از این رو فعالیت ها و تعاملات بیرون از خانه در کودکان و نوجوانان کاهش یافته است. پیش بینی شده است که این محدودیت ها تأثیر روانی چشمگیری بر بر فعالیت بدنی و وضعیت روانی کودکان و نوجوانان برجای بگذارد.

در یک بررسی با هدف توصیف تأثیرات بیماری همه گیر کرونا و تأثیر محدودیت های پدید آمده در زمینه کاهش فعالیت ها در کودکان و نوجوانان نشان داد که در گروهی از کودکان به دلیل کم تحرکی دچار اضطراب و برخی مشکلات روانشناختی شده اند در بررسی دیگری وضعیت روانشناختی کودکان و نوجوانان تحت فشار روانی مورد پژوهش قرار گرفت. در این بررسی ارتباطی بین فعالیت بدنی و سلامت روانشناختی و زمان کم تحرکی و دچار شدن به اختلالات خلقی نشان شده است. برای نوجوانان ، بررسی هایی وجود داشت که همبستگی بین فعالیت بدنی و سلامت روانشناختی را گزارش می کردند . اما در چند بررسی هیچ ارتباطی بین فعالیت بدنی و سلامت روانشناختی گزارش نشد. از مطالعاتی که همبستگی را گزارش می کردند ، هفت بررسی گزارش دادند که فعالیت بدنی سلامت روانشناختی را بهبود می بخشد و فعالیت بدنی با سلامت روانشناختی ارتباط دارد و می تواند وضعیت روانی را بهبود بخشد. برای حمایت بهتر از سلامت روانشناختی کودکان و نوجوانان در دوره COVID-19 ، باید فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان بیشتر شود.