دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

چگونه پزشکان عمومی می توانند از ناتوانی های شغلی درازمدت بیمارانشان پیشگیری کنند؟

افسردگی یکی از علل مهم غیبت از کار است که پزشکان عمومی همه روزه با آنها سروکار دارند. زیرا که آنها مسئول تایید بیماری افراد دچار اختلال افسردگی و نظارت کننده بازگشت به کار آنها هستند. این فعالیت ها می تواند گویای نقش کلیدی پزشکان عمومی در پیشگیری از ناتوانی و از کارافتادگی درازمدت بیمارانشان باشند. با وجود این کار طبابت این گروه از پزشکان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف بررسی حاضر از این رو تبین کار پزشکان در ارتباط با افرادی است که به دلیل ابتلاء به افسردگی، دچار ناتوانی شده اند و کشف اینکه چگونه کار پزشکان عمومی ممکن است بر کار درمانی آنها تاثیر گذارند.
با این هدف، 13 پزشک عمومی و شش متخصص مراقبت های بهداشت روانی در دو منطقه در ایالت کبک، در بررسی شرکت کردند.

این بررسی نشان داد که پزشکان عمومی می توانند نقش مهمی در پیشگیری از ناتوانی درازمدت از کار و برآوردن نیاز آنها به حمایت، از راه سازماندهی خدمات بهداشت روانی در سطح مراقبت های بهداشتی اولیه داشته باشند.

منبع:
Sylvain, C., Durand, M., et.al. ( 2016 ). How do general practionnaires work disability of theirr patients suffering from depressive disorders? BMC Family Practitionairs, 7, 17 (1) : 71.