دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

تاثیر همزمان و طولی گرمی و صمیمیت پدران و مادران بر علامت های افسردگی در کودکان و نوجوانان


هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر کنونی و طولی گرمی و صمیمیت پدر و مادر به طور جداگانه از دیدگاه فرزندان دچار افسردگی بوده است. در یک بررسی بر روی 535 کودک از خانواده هایی با کودکان 15-9 ساله ( 41% پسر ) انجام شد. این بررسی نشان داد که تاثیرات گرمی و صمیمیت پدران و مادران بر علامت شناسی کودکان دچار افسردگی آنان با توجه به میزان گرمی و صمیمیت، پیش از این دوره سه ساله که در آن بررسی انجام شد، بستگی دارد و تعدیل می شود.

وجود گرمی و صمیمیت پدر و مادر می تواند به کاهش شدت علامت های افسردگی به ویژه هنگامی که گرمی و صمیمیت پدران و مادران در یک دوره زمانی طولانی مدت به صورت پیوسته و پایدار انجام شود، می انجامد.
این یافته ها در کودکان دختر و پسر متفاوت است. درمان افسردگی، کودکان بایستی در یک دوره گسترده زمانی، همراه پدر و مادر، هردو انجام شود.

منبع:
Del Barrio, V., Holgado-Tello, F., et al. ( 2016). Concurrent and paternal warmth on depression symptoms in children and adolescents. Psychiatry Research, May 27, 242: 75-81.