درباره ما

پس از چندين سال بررسي و همكاري چند روانشناس باليني در مقطع كارشناسي ارشد،با چندين دهه تجربه در زمينه كار با آزمون‌هاي روان‌شناختي و برنامه نویسی رايانه، اين پايگاه در سال ۱۳۹۲ آماده ارائه خدمات گرديد و آغاز به كار كرد.

هدف اصلي اين پايگاه ارائه برخي آزمون هاي روان‌شناختي، به ویژه آزمون های شخصیتی براي اجرا ، نمره‌گذاري و تفسیر آنها براي كساني است كه مايل به آگاهی از وضعیت شخصیتی خود هستند و يا درمانگران اجراي آن را به آنها پيشنهاد كرده اند.

نخستین آزمونی که برای بهره برداری آماده شد، پرسش نامه ام. ام. پی. آی (MMPI-2) فرم بلند، دارای 567 ماده و پس از آن فرم کوتاه این آزمون دارای 71 ماده بود.

هم اکنون اين آزمون در دو نسخه ۷۱ ماده‌اي و ۵۶۷ ماده‌اي در دسترس است. سپس آزمون های ديگري مانندفهرست علايم نود سئوالي (SCL-90-R)، پرسش نامه شخصیتی نئو فرم بلند دارای 240 ماده (NEO PI-R)، فرم کوتاه آن دارای 60 ماده (NEO FFI) و پرسش نامه شخصیتی میلون (MCMI-III) نيز براي اجرا و نمره گذاري در اين پايگاه گنجانيده شد.

گفتني است كه آزمون ام - ام - پي - اي با هدف بررسي اختلال‌هاي شخصيتي وشناخت برخي نابساماني‌هاي روان‌شناختي ساخته شده و از اين رو براي افراد عادي جامعه و كساني كه نيمرخ شخصيتي آنان در گستره بهنجار جاي مي‌گيرد، كمتر چيزي براي گفتن دارد. گرچه خود همين يافته هم براي كساني كه نگران وضعيت شخصيتي خود هستند و يا مشتاقند بدانند چه ويژگي‌هاي شخصيتي دارند، مي‌تواند يك يافته به‌شمار آيد و نشان دهنده بهنجار بودن آنان از نظر ويژگي‌هاي شخصيتي باشد. با وجود اين، اين آزمون در دو دهه اخير در بررسي‌هاي فراواني در جهان توسط پژوهشگران و درمانگران به كار برده شده است و امروزه نيز براي كساني كه مشكوك به داشتن نابه‌ساماني‌هاي شخصيتي هستند همچنان به كار برده مي‌شود.

مي‌دانيم كه اجراي آزمون هایی همچون ام – ام – پي- آي و به ویژه ام. سی. ام. آی، افزون بر دشواري‌هاي تهيه پرسش‌نامه، پاسخ‌نامه، كليدهاي مقیاس های گوناگون آن، راهنماي اجراي آزمون و فضاي فيزيكي، پاسخ‌دهي به آن، براي شمارش پاسخ‌ها، انتقال داده ها به فرم ويژه رسم نيمرخ و تبدیل آنها به نمره های تراز شده و بالاتر از آن، تفسير نيمرخ به دست آمده، درمانگران نیاز به صرف وقت زیادی در حد چندین ساعت دارند. اين درشرايطي است كه كوچكترين اشتباه در هر یک از مراحل یادشده در هنگام نمره گذاری دستی مي تواند نيمرخ و نتايج به‌دست آمده را به كلي تغيير دهد و سیمای شخصیتی پاسخگو را دگرگون جلوه دهد.

از اين رو وجود سامانه‌اي كه بتواند اين امور را در زمان كوتاهي بدون اشتباه و يا با احتمال خطاي بسيار كم و صرف هزينه‌اي اندك انجام دهد، شايسته توجه است. آزمون فهرست علايم نود سئوالي نيز برخي ناراحتي‌ها و مشكلات روان‌شناختي افراد را شناسايي مي‌كند.

كارشناسان اين پايگاه همچنين آمادگي پاسخ دادن به پرسش‌هاي هم‌ميهنان و فارسی زبانان در زمينه مشكلات روانشناختي و راهنمايي آنان در حد امكان و بضاعت علمي خود دارند.