كد آزمون شما : MCMI-108627132
نام ---
سن 20
جنسیت مرد
تحصیلات ديپلم
آدرس آزمون شما https://ravansanj.ir/mcmi/result/108627132

گفتنی است مقیاس هایی که نمره ها آنها پایین تر از 60 است از نظر ویژگی های شخصیتی در دامنه بهنجار و عادی قرار می گیرند و دارای اهمیت به شمار نمی روند. مقیاس هایی که نمره آنها در دامنه 61 تا 74 هستند نشان می دهند که ویژگی های شخصیت فرد در آن مقیاس کمی بالاتر از جمعیت عادی است.


کد آسیب شخصیت 3 ** 2B * 48A8B6B + 2A6A7 " 15 '' // ** - * SC //
کد نشانگان بالینی ** DA * NH + RB " T '' // ** - * SSCC //


مقیاسها 115 - 86 85 - 76 75 - 61 60 - 0 نمره نهایی BR نمره خام نشانه
افشا 80 158 X شاخصهای اصلاح
مطلوبیت 40 10 Y
بدنمایی 78 23 Z
اسکیزویید 28 8 1 الگوهای بالینی شخصیت
دوری گزین 55 12 2A
افسرده 79 17 2B
وابسته 85 20 3
نمایشی 74 16 4
خودشیفته 23 12 5
ضد اجتماعی 48 11 6A
دیگر آزار 62 18 6B
وسواسی 38 14 7
منفی گرا 68 19 8A
خود آزار 65 15 8B
اسکیزوتایپال 70 13 S آسیب شدید شخصیت
مرزی 69 13 C
پارانویید 56 13 P
اختلال اضطراب 76 9 A نشانگان بالینی
شبه جسمی 65 9 H
مانیک 69 14 N
افسرده خویی 78 15 D
وابستگی به الکل 36 7 B
وابستگی به مواد 11 4 T
استرس پس از ضربه 58 12 R
اختلال تفکر 66 14 SS نشانگان شدید
افسردگی اساسی 63 14 CC
اختلال هذیانی 42 6 PP


تفسیر تست

چنانچه با دقت پرسش هاي آزمون را خوانده باشيد و به درستي به آنها پاسخ داده باشيد، نيمرخي كه به دست آمده گوياي آن است كه دارندگان این نیمرخ:


3:85
گرايش به تكيه كردن به ديگران براي جلب حمايت و راهنمايي دارند. اين افراد كنش‌پذير ( منفعل)، وابسته، كمرو و خالي از نوآوري، اطمينان و خود مختاري هستند. توان مراقبت از خود را ندارند و در جست و جوي فردي براي پشتيباني از خود هستند. پيوسته احساس بي‌كفايتي و ناامني مي‌كنند و خود را از ديگران ناتوان‌تر و ناكار‌آمدتر مي‌دانند. به افرادي كه براي آنها تصميمي‌گيري مي‌كنند وابستگي زيادي دارند. از رقابت پرهيز مي‌كنند. به دست آوردن حمايت، محبت و امنيت، اين افراد را خشنود مي‌كند و در جست و جوي روابطي هستند كه بتوانند با تكيه به ديگران پشتيباني عاطفي به دست آورند. در هنگام تنهايي احساس درماندگي مي‌كنند. نياز به حمايت آنان را وا‌مي‌داردبه ديگران وابسته و فرمان‌بردار آنان باشند. در عين حال در هنگام تهديد، به جست‌وجوي كمك از ديگران يا سازمان‌هاي ياري‌كننده مي‌پردازند. آنان خودپنداره ضعيف و شكننده دارند، از پذيرش مسئوليت خودداري مي‌كنند. در رويارويي با فشار رواني ممكن است دچار اختلال‌هاي اضطرابي، افسردگي و سوء مصرف مواد شوند. ترس از ازدست دادن حمايت از سوي ديگران ممكن است اين افراد را وادار سازد هيجان‌ها و احساسات خود را پنهان كنند. در هنگام كشمكش و بروز مشكلات بحث‌برانگيز، هرگز موضع قاطع و روشني ندارند. در رويارويي با شرايط استرس‌زا، از سبك مقابله مداخله نكردن و كناره‌گيري بهره مي‌گيرند. شرايط خانواده پدري خود را كنترل كننده مي‌دانند كه به آنها اجازه استقلال كمي داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه اين نيمرخ در ميان بيماران روانشناختي و افراد دچار پرخوري بيشتر ديده مي‌شود. اين نيمرخ همچنين در ميان كساني كه دچار ضربه به سر شده اند و با هدف دريافت خسارت از بيمه ارزيابي شده اند، ديده شده است.

2b:79
عبوس، گرفته، بدبين، بسيار جدي، ساكت و كنش‌پذير (منفعل) هستند. در رويارويي با رويدادهاي منفي به آساني دچار پريشاني مي‌شوند. عزت نفس پاييني دارند، گرايش به ناراحتي و نگراني بي‌مورد دارند. از سوي ديگر با وجدان و مسئوليت‌پذيرند و به خاطر كوچك‌ترين لغزش از خود انتقاد مي‌كنند. اغلب افسرده به نظر مي‌رسند. براين باورند كوشش‌هاي آنها براي بهبود روابطشان با ديگران سودي در پي ندارد. رفتار بي‌روح آنها اغلب ديگران را از آنها دور مي‌كند. اين افراد پيوسته احساس گناه مي‌كنند. آنها براي جلب پذيرش و حمايت، خود را به دیگران وابسته می د‌انند. ابراز خشم براي آنها دشوار است و اغلب خشم خود را فرو مي‌خورند. با وجود خلق افسرده و افكار منفي خود را افسرده نمي‌دانند. ممکن است با برخي مشكلات شغلي و زناشويي روبرو باشند. به نظر می رسد که دچار سبك شخصيتي افسرده هستند.

d:78
احساس می کنند از نظر بدنی و روانشناختی خالی هستند، همچنین احساس خستگی دارند. اشکال در به خواب رفتن و اعتماد به نفس پایین ممکن است وجود داشته باشد. با کوچکترین عامل بیرونی تحریک می شوند. ممکن است زود به گریه بیافتند یا دچار خشم شوند. به دیگران اعتماد ندارند و ممکن است نگرشی کمال گرایانه نیز داشته باشند.

z:78
فرد کوشیده است خود را در پرسش نامه بد جلوه دهد. آنها عزت نفس پایینی دارند و بدبین هستند. با کوچکترین تحریک خشمگین می شوند و یا به گریه می افتند. این احساس را دارند که دوست داشتنی نیستند و یا دیگران از آنها خوششان می آید. احساس تنش و ناراحت بودن از دیگران، یا احساس گناه یا افسردگی، گرایش به آزار رساندن به دیگران در آنها دیده می شود.

a:76
بیمناک، دچار بی تصمیمی، تنش، بی قراری و هراس هستند. از ناراحتی های بدنی مربوط به تنش شکایت دارند. ممکن است از احساس گیجی، داشتن احساس ناتوانی در درست انجام دادن کارها، کاهش اطمینان به خود، احساس ناخواستنی بودن در رنج باشند.
پاسخ ها:

1 بله
2 بله
3 بله
4 بله
5 نه
6 بله
7 بله
8 بله
9 بله
10 نه
11 نه
12 بله
13 نه
14 بله
15 بله
16 بله
17 نه
18 بله
19 نه
20 نه
21 بله
22 نه
23 نه
24 بله
25 بله
26 بله
27 بله
28 بله
29 بله
30 نه
31 نه
32 بله
33 بله
34 بله
35 بله
36 بله
37 نه
38 نه
39 نه
40 بله
41 نه
42 بله
43 بله
44 بله
45 بله
46 نه
47 نه
48 نه
49 نه
50 بله
51 بله
52 نه
53 نه
54 بله
55 بله
56 بله
57 بله
58 نه
59 بله
60 نه
61 بله
62 بله
63 نه
64 بله
65 نه
66 نه
67 بله
68 بله
69 بله
70 نه
71 نه
72 نه
73 بله
74 بله
75 نه
76 بله
77 نه
78 نه
79 بله
80 بله
81 نه
82 نه
83 بله
84 بله
85 نه
86 بله
87 بله
88 نه
89 نه
90 بله
91 نه
92 بله
93 نه
94 بله
95 نه
96 بله
97 بله
98 بله
99 بله
100 نه
101 بله
102 نه
103 بله
104 نه
105 نه
106 بله
107 نه
108 نه
109 نه
110 نه
111 نه
112 بله
113 نه
114 بله
115 بله
116 بله
117 بله
118 نه
119 نه
120 بله
121 نه
122 بله
123 بله
124 نه
125 بله
126 نه
127 نه
128 بله
129 نه
130 بله
131 نه
132 نه
133 بله
134 نه
135 بله
136 نه
137 نه
138 بله
139 بله
140 نه
141 نه
142 بله
143 نه
144 بله
145 بله
146 بله
147 بله
148 نه
149 نه
150 بله
151 بله
152 نه
153 بله
154 نه
155 نه
156 بله
157 نه
158 نه
159 نه
160 بله
161 بله
162 نه
163 نه
164 نه
165 نه
166 بله
167 نه
168 بله
169 بله
170 بله
171 نه
172 نه
173 بله
174 نه
175 نه